I found somebody who hates you. I found somebody who really hates you.